Month: December 2016

Article a la Revista Catalana de Dret Públic: “Els òrgans de govern universitari: reforma i inclusió de membres externs”

El número de desembre de la Revista catalana de Dret públic publica un article meu sobre el govern de les universitats públiques:

Resum

Durant els darrers anys s’han publicat un nombre important d’estudis i articles al voltant de la governança de les universitats, el seu sistema de govern i la necessitat d’una reforma en profunditat per tal d’adaptar aquesta institució a les necessitats que la societat actual té de la universitat, que transcendeixen les clàssiques de la docència i la recerca. Amb aquest article pretenc fer aportacions al debat en curs, amb la voluntat d’incidir en la concreció d’alguns dels temes tractats, específicament sobre com s’hauria de configurar l’estructura del govern de la universitat, els seus òrgans, la seva composició i les relacions entre ells.

La qüestió de la incorporació de membres externs al govern universitari, de quina forma s’ha de produir, en quina mesura i amb quines atribucions, és un dels nuclis centrals de l’article. La configuració que plantejo es basa en un únic òrgan de govern amb majoria de membres externs i amb una àmplia capacitat per dissenyar i executar polítiques, tenint d’altra banda com a òrgan de control, un claustre universitari fort, que avali el pla estratègic que li presenti el govern i que exerceixi de garant de les llibertats acadèmiques.

Una reforma de l’abast que s’està estudiant, tant si s’adopta una línia semblant a l’exposada aquí com si s’opta per altres tipus de configuracions, implicarà necessàriament la modificació de l’actual o la redacció d’una nova llei orgànica reguladora de les universitats. Les implicacions que necessàriament sorgiran de les noves atribucions amb què, sens dubte, es dotarà la institució universitària tindran ressò a mitjà termini en la configuració de l’autonomia universitària i de les llibertats acadèmiques que al llarg de les passades dècades ha anat teixint el Tribunal Constitucional. Exposo també en aquest article algunes consideracions al voltant d’aquests aspectes.

Text complert a la Revista catalana de Dret Públic

Signals being sent to Universities: are there better ways to prove your value than a degree?

The Two Great Secrets of Higher Education

  1. Tuition is paid for one reason: to buy a signal.
  2. That signal is not worth the investment compared to what you can create elsewhere.

These two great secrets are known to almost nobody. A few people know secret number one, but falsely conclude that the signal is still the best option.

A small but growing number of people partially understand what’s behind secret number two, but because they do not grasp that the product universities sell is a signal, they only compare only alternative social and learning experiences to universities, not alternative ways of creating a signal.

The combined understanding of both of these secrets will completely revolutionize the way people think about and engage in education, career preparation, work, and life.

Continue reading @ The Mission